Všeobecné obchodné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov

  predávajúci - spoločnosť ENARA, s.r.o.
  kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  tovar - produkty alebo služby v ponuke spoločnosti ENARA, s.r.o.
  objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 2. Objednávka

  V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny produkt a odošlete elektronickou objednávkou, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (meno, adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie, telefónne a faxové číslo, email).
  Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 3. Dodávka

  Ak sa nedohodne predávajúci a kupujúci v konkrétnom prípade inak, zabezpečuje dopravu tovaru kupujúcemu predávajúci podia prepravných zvyklostí společnosti ENARA, s.r.o. Cenu dopravy hradí kupujúci. Tovar bude dodaný v dohodnutom termíne, v niektorých prípadoch môže dôjsť k neočakávnému predĺženiu dodacej doby o ktorej bude zákazník neodkladne informovaný.
  Tovar dodávame prepravnou službou alebo bude prevzatý osobne na predom dohodnutej adrese v čase. Pri prevzatí tovaru zákazník vykoná jeho kontrolu, potvrdí a prevezme faktúru alebo dodací list.

 4. Ceny

  Kúpna cena tovaru sa dojednáva jako cena zmluvná a rozumie sa EXW ENARA, s.r.o. Šaštín-Stráže. Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia.

 5. Platobné podmienky

  Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu poriadne a včas. Pri jednotlivých odberoch bude platba realizovaná v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Pri každej dodávke tovaru vystaví dodávateľ faktúru ako daňový doklad, ktorú pošle kupujúcemu poštou, alebo bude dodaný spolu s tovarom a to osobne, alebo prostredníctvom prepravnej služby.

 6. Záruky a reklamácie

  Záruka na tovar predávaný prostredníctvom predávajúceho sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V niektorých prípadoch sa záručná doba mení v závislosti od individuálneho rozhodnutia výrobcu danného modelu a jednotlivých komponentov výrobku. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru od našej spoločnosti, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.
  Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný reklamovať písomne u dodávateľa tovaru do 3 dní odo dňa dodania tovaru.
  Závady , ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

  Záruka nebude predávajúcim uznaná, ak:

  ● ak došlo k vade, alebo poškodeniu výrobku následkom havárie alebo neodbornou obsluhou či údžbou
  ● boli na výrobku vykonané opravy, alebo úpravy kupujúcim, ktorý na to nemá odbornú spôsobilosť
  ● ak bol tovar mechanicky poškodený
  ● ak bol na výrobku vykonaný zásah inou osobou, ako odborným servisom
  ● montáž zakúpeného výrobku nebola vykonaná v odbornom servise
  ● ak poškodený, ktorý kúpil tovar za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému zákazníkovi nepredloží nadobúdací doklad
  ● ak kupujúci nepredloží pri reklamácii doklad o nadobudnutí tovaru
  ● pri predložení výrobku na reklamáciu nepredloží kupujúci popis závady, vystavený osobou oprávnenou vykonávať servis
  ● ak došlo k opotrebovaniu výrobku následkom jeho bežného používania

  Odstúpenie od zmluvy

  Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, inak bude účtovaný poplatok minimálne vo výške 20% z obstarávacej ceny objednaného alebo dodaného tovaru. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 7. Storno objednávky
  Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne(adresa spoločnosti), telefonicky alebo e-mailom na adresu predávajúceho v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 3, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky - storno poplatok vo výške 10% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote, tovar (alebo jeho časti) sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 8. Ochrana osobných údajov
  Predávajúci prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od svojich zákazníkov, neposkytne tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoju potrebu. Osobné údaje kupujúcich a žiadateľov o bližšie info sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúcich sú používané len pre činnosť tohto autopredajcu a v súvislosti s danou obchodnou transakciou.
  Firma si vyhradzuje právo použiť osobné údaje na priebežné zasielanie informácií o novom tovare. Prejavené prianie zákazníka tieto informácie nezasielať bude rešpektované.

 9. Záverečné ustanovenia
  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí. V súlade s ustanovením § 273 odstavec 2 obchodného zákonníka majú odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve přednost před znením týchto obchodných podmienok.

  Tieto všeobecné platobné, dodacie a záručné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy.

  Šaštín-Stráže dňa 25.08.2020
  ENARA, s.r.o.
Späť
Uložiť
Nastavenie súborov Cookies
Pre správny chod našich stránok používame súbory Cookies. Ak nesúhlasíte s používaním Cookies, niektoré časti týchto stránok nemusia správne fungovať.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Analitics
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť