Kontakt na požičovňu 
+421 948 434 173

Objednávkový formulár na prenájom
Ďakujem! Vaša správa bola odoslaná.
Nie je možné odoslať vašu správu. Opravte chyby a skúste to znova.
Späť

Požičovňa upratovacej techniky a jej podmienky

  1. Technika môže byť zapožičaná nájomcovi len po predložení OP, na základe platného cenníku, podpísanej zmluvy a zloženia istiny.

  2. Nájomca je zoznámený s výškou nájomného a s prípadným penále vzniknutým oneskorením vrátenia predmetu. Istina a cena za prenájom je platená v hotovosti. Cenník a zoznam techniky je umožnený k nahliadnutiu.

  3. Nájomca vyplní zmluvu o prenájme veci, zaplatí cenu za prenájom a zloží istinu. Je zoznámený s obsluhou a údržbou techniky a presvedčí sa o jej stave. Pri zistení akejkoľvek, i malej vady, je nájomca povinný na toto upozorniť prenajímateľa a žiadať výmenu za vybavenie bez vady. Na neskoršiu reklamáciu sa nebude brať ohľad !!!

  4. Prenajímateľ prenechá nájomcovi do nájmu ním vybranú techniku, vrátane príslušenstva na dobu určitú, nájomca sa zaväzuje predmet nájmu vrátiť najneskôr v deň a hodinu dohodnutú ako koniec nájmu. Bežná doba prenájmu je 1 deň.

  5. Špeciálna doba je víkend. Pri tejto akcii si nájomca techniku vyzdvihne v piatok v priebehu dňa na základe telefonickej dohody so zamestnancom spoločnosti Enara, s.r.o. a vráti v pondelok od 8h do 9h (príp. dohoda na základe telefonickej dohody). Požičovné je pritom účtované len za dva dni. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje zaplatiť za každý deň z predĺženia denné nájomné podľa tejto zmluvy zvýšené o 25%. Pri zapožičaní techniky nad 10 pracovných dní poskytujeme individuálnu zľavu.

  6. Technika i s príslušenstvom bude zapožičaná i vrátená u prenajímateľa, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

  7. Nájomca je povinný užívať zapožičané vybavenie k účelu tomu určenému a dbať, aby neprišlo k jeho poškodeniu, príp. zničeniu. Pri poškodení zapožičanej techniky a príslušenstva je nájomca povinný uhradiť náklady na opravu. Finančná záloha je v tom prípade ponechaná u prenajímateľa do doby, kým bude oprava vybavená.

  8. Nájomca nesmie prenechať predmet nájmu tretej osobe, ani dočasne. Nájomca svojím podpisom na zmluve o prenájme potvrdzuje, že bol riadne zoznámený s pokynmi, s obsluhou techniky, jej príslušenstvom a údržbou.

  9. Nájomca vráti prenajatú techniku i príslušenstvo späť funkčné a riadne vyčistené.
Uložiť
Nastavenie súborov Cookies
Pre správny chod našich stránok používame súbory Cookies. Ak nesúhlasíte s používaním Cookies, niektoré časti týchto stránok nemusia správne fungovať.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Analitics
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť